Information obligation under RODO

RODO INFORMATION OBLIGATION

Last updated: 22.04.2020

Ladies and Gentlemen,

The privacy of our customers is extremely important and we want you to feel comfortable with the security of your personal data as well.

In accordance with Art. 13(1) 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L.2016.119.1) (hereinafter “RODO”), I inform you that:

 

The administrator of your personal data is STALKO Limited Company, Solec 24/253, 00-403 Warsaw, NIP: 9482603545, REGON: 361379132, KRS: 0000836475.

Your personal data are processed in accordance with the Regulation and Polish law for the purpose of:

 • the performance of a possible contract (legal basis: art. 6(1)(b) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter referred to as “RODO”);
 • the use of the products and services offered by the Company (legal basis: Article 6(1)(b) of the RODO);
 • the performance of concluded contracts for the sale of products and services, including the performance of the concluded contract (legal basis: Article 6(1)(b) RODO);
 • to assert or defend against possible claims (legal basis: Article 6(1)(f) RODO);
 • w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO);
 • for the purposes of sending the Company’s commercial information by electronic means – in the event of separate consent by the Customer (legal basis: Article 6(1)(a) RODO);

The provision of data is voluntary, but necessary for the above purposes.

Hitze will transfer your personal data to other recipients entrusted with the processing of personal data on behalf of and for Hitze. Entities entrusted with the processing of your personal data may process your personal data under the RODO, in a third country. These entities may also use further entities to process your personal data in a third country.

The categories of recipients to whom Hitze has entrusted the processing of personal data also include: its subcontractors, suppliers and external collaborators of Hitze Your personal data may therefore also be transferred to a country outside the European Economic Area (EEA) and be processed there. Any transfer of personal data is carried out in accordance with applicable law. If data is transferred outside the EEA, Hitze applies an appropriate level of data protection.

Your data may be transferred to third countries and international organisations insofar as the entities established in these countries have implemented appropriate safeguards for the processing of personal data.

Hitze will not share your personal data with any recipients other than those entrusted with the processing of personal data on behalf of and for Hitze, unless the sharing is required by law, or the sharing is due to the relationship between you and Hitze.

How long will we process your data?

The data will be stored for the duration of the Customer’s business relationship with Hitze and no later than for a period of 3 years after the termination of that relationship, provided, however, that no later than until the Customer objects to such processing. When processing is based on consent, until it is withdrawn.

Customer data is not and will not be subject to profiling.

Processing of the customer’s personal data for marketing purposes takes place on the basis of separate consent.

The processing of personal data for the purpose of sending commercial information by e-mail is carried out on the basis of separate consent.

What rights do you have?

You have the right to :

 • access to their personal data and receive a copy of the personal data being processed;
 • to rectify his or her incorrect data;
 • request the erasure of data (right to be forgotten) in the event that the circumstances provided for in Art. 17 RODO;
 • to request the restriction of data processing in the cases referred to in Art. 18 RODO;
 • to object to the processing of data in the cases referred to in Art. 21 RODO;
 • portability of the data provided, processed by automated means.

 

If you believe that your personal data is being processed unlawfully, you may lodge a complaint with the supervisory authority (UODO, ul. Stawki 2, Warsaw).

Contact

If you require further information relating to data protection or wish to exercise your rights, please contact us:

Data Protection Officer: Paweł Strzałkowski

E-mail: ido@stalko.com

Correspondence address:

STALKO Limited Company, Gdyńska 32, 26-600 Radom

INFORMATION OBLIGATION NEWSLETTER

Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020

Szanowni Państwo,

 

Prywatność naszych Klientów jest niezwykle ważna i chcemy, aby czuli się Państwo komfortowo również w zakresie bezpieczeństwa swoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, NIP: 9482603545, REGON: 361379132, KRS: 0000836475.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z wysłaniem do Ciebie Newslettera drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera jest uprzednio wyrażona zgoda na komunikację marketingową oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego abyś mógł/mogła otrzymywać od nas Newsletter w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Stalko będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Stalko. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Twoich danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim.

Do kategorii odbiorców którym Stalko powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Stalko. Twoje dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Stalko nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom, poza tym którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Stalko, chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Ciebie z Stalko.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą wysyłki Newslettera. Umowa łączy Ciebie oraz Stalko do czasu aż wypiszesz się z listy mailingowej dot. otrzymywania Newslettera.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Strzałkowski

E-mail: ido@stalko.pl

Adres do korespondencji:

STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom

INFORMATION OBLIGATIONS RECRUITMENT

Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020

Szanowni Państwo,

 

Prywatność naszych Klientów jest niezwykle ważna i chcemy, aby czuli się Państwo komfortowo również w zakresie bezpieczeństwa swoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, NIP: 9482603545, REGON: 361379132, KRS: 0000836475.

 

Stalko będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹.Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy),
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO),
 3. realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
 4. realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
 5. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).

 

Stalko będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Stalko Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim.

 

Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Stalko Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane.

Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Stalko stosuje odpowiedni poziom ochrony danych.  Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Stalko nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, poza tym którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Stalko, chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Stalko.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Jak długo będziemy przetwarzać Panią/ Pana dane?

 • W zakresie wskazanym w pkt. 1. A, B, C Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,
 • W zakresie wskazanym w pkt. 1 D Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • W zakresie wskazanym w pkt. 1 E Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na podany poniżej adres spółki.

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Strzałkowski

E-mail: ido@stalko.pl

Adres do korespondencji:

STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom

 

W celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji bardzo prosimy o zawarcie w CV klauzuli zgód:  

 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymagane prawem a wskazane w CV przez przez STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zawartych w CV – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 9 miesięcy. – wymagane jeśli chcesz abyśmy zostawili Twoje CV na przyszłe rekrutację.

 

Mam świadomość, że każda wyrażona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.